دوره آموزش خط نسخ

تمام درس های آموزش خط نسخ

دوره مجازی آموزش خط نسخ

متوسط

خط نسخ قدیمی ترین خط قانونمند و دارای اصول است …

آنچه یاد خواهید گرفت
۱- صاحب یک هنر ارزشمند دیگر را می شوید.
۲- فعالیت شما در عرصه کاری و نمایشگاهی خوشنویسی وسیع تر می شود.
۳- آگاهی و درک شما از توازن و تناسب شاکله حروف و کلمات، عمیق تر می شود.
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!